Rechtsgebieden

Mr. Tieman is gespecialiseerd in het strafrecht en de vele aanverwante rechtsgebieden. Hier vallen onder:

 • De verdediging van een verdachte in alle fases van een strafzaak waaronder cassatie bij de Hoge Raad en een klacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • Bijstand van een slachtoffer
 • Bijstand van een getuige
 • Bijstand van een Nederlander in een buitenlandse gevangenis
 • Bijstand van een opgeŽiste persoon in een uitleveringszaak
 • Bijstand van een verdachte in een ontnemingszaak (de zogenaamde 'pluk ze'-zaken)
 • Bezwaar tegen het intrekken van een rijbewijs
 • Bezwaar tegen de inbeslagname van goederen
 • Indienen van een gratieverzoek voor een veroordeelde
 • Indienen van een herzieningsverzoek voor een veroordeelde

Bij een strafzaak kunnen meerdere van deze onderwerpen aan de orde komen. Als iemand bijvoorbeeld wordt aangehouden voor het hebben van een wietplantage op zolder, dan wordt hij natuurlijk meestal als verdachte vervolgd, maar kunnen ook de volgende situaties zich voordoen:

 • er wordt een ontnemingsvordering ingesteld om het verdiende geld af te pakken
 • er worden spullen in beslag genomen
 • de stroom wordt afgesloten door de energieleverancier
 • een uitkering wordt ingetrokken
 • er volgt een belastingaanslag
 • de woningbouwvereniging beŽindigt de huurovereenkomst en
 • familieleden kunnen als getuige worden opgeroepen om te verklaren tegen de verdachte

Bij deze veelheid aan problemen en procedures kan mr. Tieman u helpen.

Hieronder vindt u meer informatie over de hierboven opgesomde werkzaamheden. U kunt natuurlijk ook met mr. Tieman contact opnemen om uw probleem voor te leggen.

De verdachte

De scheiding tussen criminelen en 'gewone' burgers is niet zo duidelijk als wel eens door politici of de media beweerd wordt. Feit is dat vele Nederlanders op enig moment in aanraking komen met politie en justitie, al was het maar voor snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, baldadigheid of een uit de hand gelopen ruzie waarbij klappen zijn gevallen. De ervaring leert dat de meeste mensen die voor het eerst met politie en justitie in aanraking komen, geschokt zijn over wat de overheid met een burger kan doen. Het is dan ook niet per definitie een schande als je een strafrechtadvocaat nodig hebt en het is zeer aan te bevelen om advies te vragen aan een gespecialiseerde advocaat als u een dagvaarding of een hoge boete hebt ontvangen. Strafrechtelijke procedures kunnen erg ingewikkeld zijn, zodat er een risico is dat u niet in staat bent om alles uit uw zaak te halen wat erin zit. Een advocaat hoeft ook niet duur te zijn, omdat voor mensen met weinig inkomen gefinancierde rechtsbijstand bestaat (pro deobijstand).

Het eerste wat een verdachte kan gebeuren is vaak erg intens en traumatiserend: de aanhouding en opsluiting in een politiecel. De politie kan een burger zelfs met weinig bewijs en ook voor relatief lichte vergijpen drie dagen vasthouden. Als dit gebeurt wordt door de overheid nog de dag van de aanhouding een advocaat ingeschakeld, een zogenaamde piketadvocaat. Bijna alle advocaten die strafzaken doen, staan op een rooster van de Raad voor Rechtsbijstand en hebben eens in de paar maanden een dag piketdienst, waarop alle in een bepaalde aangehouden personen door hem bezocht worden voor de eerste bijstand als verdachte. In de drie dagen dat de politie een verdachte kan vasthouden mag hij geen contact hebben met zijn familie, zodat de advocaat de enige is die hen kan inlichten over wat er gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren. De meeste verdachten worden binnen enkele dagen losgelaten, maar bij zwaardere vergrijpen kan de voorlopige hechtenis maanden duren.

Als een verdachte uiteindelijk daadwerkelijk wordt vervolgd en voor de rechter moet verschijnen, kan dit bij verschillende gerechten plaatsvinden:

De Kantonrechter

De kantonrechter behandelt alleen overtredingen. Dit zijn de lichte vergrijpen waarvoor een verdachte doorgaans eerst een transactievoorstel krijgt: de strafrechtelijke boete. Als de boete niet betaald wordt, volgt dagvaarding. De kantonrechter kan slechts lichte straffen opleggen en dit zijn doorgaans boetes. Hechtenis wordt bijna nooit opgelegd.

De politierechter

Misdrijven (die doorgaans zwaarder zijn dan overtredingen) komen bij de rechtbank. Als het feiten betreft waar maximaal 1 jaar gevangenisstraf ge�ist wordt door de officier van justitie, dan wordt de zaak behandeld door ��n enkele rechter: de politierechter. De meeste zaken komen voor de politierechter en deze heeft wel 20 zaken op een dag. De uitspraak ofwel het vonnis wordt doorgaans meteen op de zitting gedaan. De gang van zaken is niet zo formeel en er worden nogal eens slecht gemotiveerde vonnissen gewezen omdat het lopendebandwerk is.

De rechtbank

Voor zaken waar meer dan 1 jaar gevangenisstraf ge�ist zal worden schrijft de wet voor dat ze behandeld worden door een zogenaamde meervoudige kamer, met drie rechters. De behandeling is iets formeler en de uitspraak ofwel het vonnis, wordt meestal pas na twee weken gedaan.

Het gerechtshof

Bij het gerechtshof worden alleen zaken behandeld waarin de verdachte of de officier van justitie in hoger beroep is gegaan van een vonnis van de kantonrechter, de politierechter of de rechtbank. De zaken worden bijna altijd door drie rechters behandeld en de uitspraak ofwel het arrest wordt na twee weken gedaan.

De Hoge Raad

Als de zaak al door de lagere rechters en het gerechtshof is behandeld en afgedaan, dan kan een verdachte nog cassatie instellen tegen het vonnis of het arrest. De procedure bij de Hoge Raad is erg formeel en meestal geheel schriftelijk. Er is dus geen zitting waar de verdachte aanwezig is. Er kan in cassatie alleen geklaagd worden over juridische kwesties en de toepassing van de wet door de lagere rechters, dus niet over de beoordeling van feitelijke zaken zoals de geloofwaardigheid van getuigen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Bij het EHRM kan een definitief veroordeelde klagen over zijn behandeling en berechting. De mensenrechtensituatie in Nederland is altijd relatief goed geweest, dus er moet wel heel wat aan de hand zijn voordat het EHRM een klacht gegrond verklaart. Meestal wordt alleen succes geboekt al er onrechtmatige dingen zijn gebeurd zoals marteling en mishandeling, maar ook procedurele onregelmatigheden zoals het onrechtmatig gebruik van opsporingsmethoden kan tot succes leiden. De procedure is in principe ook geheel schriftelijk en duurt enkele jaren.

Indien een strafzaak alle drie de Nederlandse fases doorloopt duurt deze alles bij elkaar meestal tussen de twee en de vier jaar, maar dat kan ook veel langer zijn.

Mr. Tieman kan een verdachte bijstaan bij alle gerechten in Nederland, in elke fase van de strafzaak en ook bij het EHRM.

Het slachtoffer

Het slachtoffer heeft de afgelopen jaren een steeds belangrijker rol in het strafrecht gekregen. Een slachtoffer kan in de strafzaak tegen de verdachte relatief gemakkelijk een schadeclaim indienen, maar het is voor de meeste slachtoffers erg moeilijk om de juiste formaliteiten in acht te nemen. Mr. Tieman kan u helpen met het indienen van een schadeclaim en het voeren van de procedure.

Vaak is de hulp aan slachtoffers door politie en justitie ver onder de maat, en scheelt het een heleboel als een advocaat voor een slachtoffer optreedt. Soms is het ook nodig om druk uit te oefenen op de politie of de officier van justitie en mr. Tieman kan ook hierbij veel voor u betekenen.

De getuige

In strafzaken spelen getuigen vaak een grote rol en het is mogelijk dat er omstandigheden zijn waarin de bijstand van een advocaat wenselijk is, bijvoorbeeld als de getuige door zijn verklaring zichzelf of familieleden zou kunnen belasten. Om problemen in de familie of een mogelijke verdenking van meineed te voorkomen, kan het raadzaam zijn om mr. Tieman om advies te vragen. Hij kan ook voor een getuige aanwezig zijn bij het verhoor om e.e.a. in goede banen te leiden.

De Nederlander in een buitenlandse gevangenis

Er zitten wereldwijd vele Nederlanders in een vreemd land in de gevangenis. Het is vaak mogelijk om de in dat land opgelegde gevangenisstraf uit te zitten in een Nederlandse cel, waar de omstandigheden natuurlijk veel beter zijn en waar familie gemakkelijk op bezoek kan komen. Mr. Tieman kan u helpen met de zogenaamde WOTS-procedure, waarbij een veroordeelde Nederlander kan worden overgebracht uit het andere land, waarbij de Nederlandse rechter de straf kan omzetten naar Nederlandse maatstaven.

Ook heeft mr. Tieman meermalen samengewerkt met buitenlandse advocaten over een zaak in het buitenland. Ook voor familie kan het zeer prettig zijn om geÔnformeerd te worden door een Nederlandse advocaat die samenwerkt met een buitenlandse advocaat.

De opgeŽiste persoon in een uitleveringszaak

Als een in Nederland woonachtige persoon verdacht wordt van het plegen van een misdrijf in een ander land, dan gebeurt het vaak dat dat land een uitleveringsverzoek doet aan Nederland. Nederland wil dan dat die persoon (de zogenaamde opge�iste persoon) wordt overgebracht naar dat andere land. Hiervoor is echter een procedure nodig en mr. Tieman kan deze voor u voeren.

'Pluk ze'-zaken

Het gebeurt steeds vaker dat de officier van justitie een verdachte zijn criminele geld wil afpakken met behulp van de "pluk ze"-wetgeving. Hij kan dan een zogenaamde ontnemingsvordering instellen bij de rechtbank die ook de strafzaak behandelt. Veel verdachten onderschatten de gevolgen van een ontnemingszaak doordat zij zich niet realiseren dat er dan een zeer groot bedrag teruggevorderd kan worden waar vervangende hechtenis aan vastzit voor het geval er niet betaald wordt. Een verdachte kan dus naast een taakstraf of een kleine gevangenisstraf nog geconfronteerd worden met een grote terugbetalingsverplichting die veel ernstiger gevolgen heeft voor zijn toekomst dan de opgelegde straf in de strafzaak. Mr. Tieman kan u ook bijstaan in uw ontnemingszaak.

Ingetrokken rijbewijs

Bij zware verkeersovertredingen of rijden onder invloed kan het gebeuren dat de officier van justitie het rijbewijs van de verdachte intrekt. Dit kan voor hem vervelende gevolgen hebben, zeker als het rijbewijs nodig is voor het werk of persoonlijke zaken als het naar school brengen van kinderen. Tegen de intrekking van het rijbewijs kan een bezwaarschrift ingediend worden bij de rechtbank. Mr. Tieman kan deze procedure voor u voeren.

Bij veroordeling door de rechter wegens rijden onder invloed gebeurt het tegenwoordig vaak dat het CBR (de overheidsinstantie die in Nederland de rijbewijzen uitgeeft) een onderzoek opdraagt om te kunnen beoordelen of de veroordeelde een dusdanig drankprobleem heeft dat het een gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid. De criteria zijn echter erg streng en er wordt ook een bloedproef gedaan waarmee het drankgebruik van het afgelopen halfjaar in kaart kan worden gebracht. De ervaring leert dat veel mensen zonder dat ze het in de gaten hebben, toch zo regelmatig drinken dat voldaan is aan de criteria van het CBR. Dit betekent dat het rijbewijs voor ťťn jaar ongeldig wordt verklaard. Ook bij deze procedure kan mr. Tieman voor u optreden.

In beslag genomen goederen

In veel strafzaken worden goederen in beslag genomen, ook als ze niet toebehoren aan de verdachte. Zo kan het gebeuren dat de politie uw auto in beslag neemt nadat een vriend of familielid die uw auto heeft geleend, er een ernstige verkeersovertreding mee heeft begaan. Tegen de inbeslagname kan een klaagschrift ingediend worden bij de rechtbank en mr. Tieman kan u in deze procedure bijstaan.

Het gratieverzoek

Mensen die zijn veroordeeld kunnen onder bepaalde omstandigheden een gratieverzoek indienen bij de Koningin om de straf kwijtgescholden, gewijzigd of verminderd te krijgen. Deze procedure, die doorgaans alleen kans maakt in bijzondere gevallen zoals bij ernstige ziekte of zorg voor een kind kan mr. Tieman voor u voeren.

Het herzieningsverzoek

Naast gratie is het ook mogelijk om een strafrechtelijke veroordeling ongedaan gemaakt te krijgen. Dit gaat door het indienen van een verzoekschrift bij de Hoge Raad. Er moeten dan omstandigheden zijn die de rechter die de veroordeling heeft uitgesproken waarschijnlijk tot een ander oordeel zouden hebben gebracht als ze op dat moment bekend waren geweest. Herziening is erg zeldzaam, maar is toch het laatste jaar enkele malen voorgekomen, zoals bij de twee veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak. Mr. Tieman kan voor u een herzieningsprocedure voeren bij de Hoge Raad.